NEW UPDATE

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI CHO PHONG THẦN

 1. Cập nhật HỆ THÔNG BOSS.
  • Mở thêm boss 120 Tầng Lăng.
  • Tăng phần thường tiêu diệt boss 5x-7x-9x: 10 tỷ EXP + 10v đồng thường [LÊN] 20 tỷ EXP + 20v đồng thường.
  • Tăng phần thường tiêu diệt boss Đại: 100 tỷ EXP + (5 Xu hoặc 1 LBTS) [LÊN] 100 tỷ EXP + (10 Xu hoặc 1 LBTS).
  • (Xem chi tiết)
 2. Nhiệm vụ Truy Nã.
  • Tăng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thưởng: 10 tỷ EXP + 5000 đồng thường [LÊN] 10 tỷ EXP + 1v đồng thường.
  • (Xem chi tiết)
 3. Bạch Hổ Đường Hoàng Kim.
  • Tăng phần thưởng qua ải:
   • Qua ải 1: 1 vạn đồng + 10 tỷ kinh nghiệm + 1000 Thần Khí Bảo Châu [LÊN] 1 vạn đồng + 10 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu.
   • Qua ải 2: 2 vạn đồng + 10 tỷ kinh nghiệm + 1000 Thần Khí Bảo Châu [LÊN] 1 vạn đồng + 10 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu.
   • Qua ải 3: 3 vạn đồng + 30 tỷ kinh nghiệm + 1000 Thần Khí Bảo Châu [LÊN] 1 vạn đồng + 30 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu.
  • Phần thưởng tiêu diệt boss mỗi ải:
   • Ải 1: 5 Vạn đồng + 300 tỷ EXP
   • Ải 2: 10 Vạn đồng + 300 tỷ EXP
   • Ải 3: 20 Vạn đồng + 300 tỷ EXP
  • (Xem chi tiết)
 4. Thi Đấu Loạn Chiến
  • Thời gian Bắt đầu 19h50.
  • Giảm thời gian diễn ra: 60 phút [XUỐNG] 30 phút.
  • Tăng phần thưởng Xếp hàng Loạn Chiến TỪ.
   • Quán Quân: 20 Rương Loạn chiến + 200 điểm tích lũy Loạn Chiến + 300 Tỷ Kinh nghiệm + 500 vạn đồng + 30 Tiền Xu
   • Bán Kết: 15 rương Loạn chiến + 150 điểm tích lũy Loạn Chiến + 200 Tỷ Kinh nghiệm + 300 vạn đồng + 15 Tiền Xu
   • Tứ Cường: 10 rương Loạn chiến + 100 điểm tích lũy Loạn Chiến + 100 Tỷ Kinh nghiệm + 100 vạn đồng + 5 Tiền Xu
   • Bát Cường: 6 rương Loạn chiến + 60 điểm tích lũy Loạn Chiến + 50 Tỷ Kinh nghiệm + 20 vạn đồng + 2 Tiền Xu
   • Vòng 16: 3 rương Loạn chiến + 30 điểm tích lũy Loạn Chiến + 50 Tỷ Kinh nghiệm + 10 vạn đồng
  • TĂNG LÊN:
   • Quán Quân: 20 Rương Loạn chiến + 200 điểm tích lũy Loạn Chiến + 300 Tỷ Kinh nghiệm + 500 vạn đồng + 50 Tiền Xu
   • Bán Kết: 15 rương Loạn chiến + 150 điểm tích lũy Loạn Chiến + 200 Tỷ Kinh nghiệm + 300 vạn đồng + 30 Tiền Xu
   • Tứ Cường: 10 rương Loạn chiến + 100 điểm tích lũy Loạn Chiến + 100 Tỷ Kinh nghiệm + 100 vạn đồng + 10 Tiền Xu
   • Bát Cường: 6 rương Loạn chiến + 60 điểm tích lũy Loạn Chiến + 50 Tỷ Kinh nghiệm + 20 vạn đồng + 5 Tiền Xu
   • Vòng 16: 3 rương Loạn chiến + 30 điểm tích lũy Loạn Chiến + 50 Tỷ Kinh nghiệm + 10 vạn đồng + 2 Tiền Xu
  • (Xem chi tiết)
 5. Chiến Trường Tống Kim:
  • Tăng phần thưởng XU khi đạt điểm tích lũy trận.
   • 5000 điểm: 1 Tiền Xu [LÊN] 2 Tiền Xu.
   • 10000 điểm: 2 Tiền Xu [LÊN] 3 Tiền Xu.
  • (Xem chi tiết)
 6. Tiêu Dao Cốc:
 7. Vận Tiêu:
  • Giảm Xu từ 5 Tiền Xu [XUỐNG] 3 Tiền Xu.
  • Thời gian vận tiêu xuyên suốt cả ngày.
  • Có thể làm mới tiêu thông qua Dịch Trạm (Mỗi lần tốn 10v đồng thường).
  • Tăng phần thưởng Tiêu TỪ:
   • Tiêu Trắng: 20 Tỷ kinh nghiệm + 1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 1000 Mảnh Già Lam Kinh + 5 Chiến Thần + 5 Rương Trang Bị Ngựa.
   • Tiêu Lam: 1 Tiền Xu + 30 Tỷ kinh nghiệm + 2000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 2000 Mảnh Già Lam Kinh + 10 Chiến Thần + 5 Rương Trang Bị Ngựa.
   • Tiêu Lục: 2 Tiền Xu + 50 Tỷ kinh nghiệm + 3000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 3000 Mảnh Già Lam Kinh + 20 Chiến Thần + 10 Rương Trang Bị Ngựa + Rương trận pháp <1 ngày> + 1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4> + Linh Tê Ngọc + 1 Lệnh Bài Trùng Sinh (Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành).
   • Tiêu Vàng: 3 Tiền Xu + 100 Tỷ kinh nghiệm + 5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 5000 Mảnh Già Lam Kinh + 30 Chiến Thần + 20 Rương Trang Bị Ngựa + Rương trận pháp <1 ngày> + 2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4> + Linh Tê Ngọc + 2 Lệnh Bài Trùng Sinh (Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành).
  • TĂNG LÊN:
   • Tiêu Trắng: 20 Tỷ kinh nghiệm + 1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 1000 Mảnh Già Lam Kinh + 50 Chiến Thần + 5 Rương Trang Bị Ngựa.
   • Tiêu Lam: 50 Tỷ kinh nghiệm + 2000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 2000 Mảnh Già Lam Kinh + 100 Chiến Thần + 5 Rương Trang Bị Ngựa.
   • Tiêu Lục: 200 Tỷ kinh nghiệm + 5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 5000 Mảnh Già Lam Kinh + 200 Chiến Thần + 10 Rương Trang Bị Ngựa + Rương trận pháp <1 ngày> + 1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4> + Linh Tê Ngọc + 1 Lệnh Bài Trùng Sinh (Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành).
   • Tiêu Vàng: 300 Tỷ kinh nghiệm + 10000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn + 10000 Mảnh Già Lam Kinh + 300 Chiến Thần + 20 Rương Trang Bị Ngựa + Rương trận pháp <1 ngày> + 2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4> + Linh Tê Ngọc + 2 Lệnh Bài Trùng Sinh (Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành).
  • (Xem chi tiết)
 8. Bách Bảo Rương:
  • Tăng phần thưởng Sao TỪ:
   • 1 Sao: 20
   • 2 Sao: 40
   • 3 Sao: 80
   • 4 Sao: 160
   • 5 Sao: 320
   • 6 Sao: 1000 + 1 TB đồng hành
   • Đặc biệt: Rương thần sa 0.
  • TĂNG LÊN:
   • 1 Sao: 100
   • 2 Sao: 200
   • 3 Sao: 400
   • 4 Sao: 800
   • 5 Sao: 1600
   • 6 Sao: 5000 + 1 TB đồng hành (4 đến 6)
   • Đặc biệt: Rương thần sa (1 đến 4 dòng).
  • (Xem chi tiết)