Hệ Thống Thần Khí

Mỗi Thần Khí có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Ba Lăng Huyện

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động + săn boss

Thần khí Tiền xu Thần khí bảo châu Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Sử dụng code FaceBook
Cấp 2 10 500 100
Cấp 3 10 1000 90
Cấp 4 10 1500 80
Cấp 5 10 2000 60
Cấp 6 10 4000 40
Cấp 7 10 6000 30
Cấp 8 10 10000 15
Cấp 9 10 20000 10
Cấp 10 20 40000 10

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại thần khí sẽ bị giảm 1 cấp
  • Nâng cấp bằng bùa thất bại sẽ không bị giảm cấp.